Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

<- POWRÓT DO BAZY WIEDZY

Podstawowe informacje dotyczące umowy o zakaziekonkurencji po ustaniu stosunku pracy zawarte zostały w art. 1012    Kodeksu pracy. Przepis ten przewidujewyłączną możliwość zawarcia między pracodawcą a pracownikiem, który w trakciepracy miał dostęp do informacji szczególnie istotnych, a ich ujawnienie mogłobynarazić pracodawcę na szkodę, odrębnej umowy o zakazie konkurencji po ustaniustosunku pracy.

Umowa taka powinna zostać precyzyjnie sformułowana,aby określała na jaki okres zostaje ustanowiony zakaz konkurencji oraz formytej działalności, a także wysokość odszkodowania jakie przysługuje pracownikowiz tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej względem pracodawcy.Istotnym elementem tego zagadnienia jest to, że nie jest to jednostronneoświadczenie woli pracownika o powstrzymaniu się od działalnościkonkurencyjnej, a umowa, która musi być podpisana zarówno przez pracodawcę(ewentualnie odpowiednio umocowanego pełnomocnika) oraz pracownika.

Brak formy pisemnej umowy ozakazie konkurencji

Zgodnie z art. 1013 kodeksu pracy,brak formy pisemnej spowoduje nieważność całej umowy o zakazie konkurencji.

Umowa na czas nieokreślony lubrażąco długi okres umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunkupracy  nie może mieć charakteru umowy naczas nieokreślony, gdyż spowoduje to jej nieważność. Ten sam skutek wywołaumowa, która przewidywałaby rażąco długi zakaz konkurencji, w której pracownikpozbawiony byłby możliwości pracy w branży, w której się specjalizuje, możemieć wpływ na nieważność umowy.

Co jeśli w umowie nie zostanieokreślona wysokość odszkodowania?

Brak określenia wysokości odszkodowania należnegopracownikowi za powstrzymanie się od prowadzenia działalności konkurencyjnej,zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie III APa 7/19 niepowoduje jej nieważności, gdyż pracownikowi przysługuje wtedy odszkodowanie wminimalnej wysokości na podstawie art. 1012  § 3 kodeksu pracy, przewidującegominimalne odszkodowanie na poziomie 25% wynagrodzenia jakie pracownikotrzymywał przed ustaniem stosunku pracy.

Co jeśli pracodawca przestaniewypłacać pracownikowi należne mu odszkodowanie?

Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy o zakaziekonkurencji po ustaniu stosunku pracy wystąpi sytuacją, w której pracodawca niewywiązuje się z przyczyn uzasadniających powody dla których takową umowęzawarto, lub nie wywiąże się z obowiązku wypłaty należnego pracownikowiodszkodowania, spowoduje to wygaśnięcie umowy przed upływem terminu zgodnie zart. 1012  § 2 kodeksupracy.

 

Aplikant radcowski Oskar Piekarczyk

Schedule Your Consultation

email black icon

If you are unsure of where to start with your legal issue, schedule a consultation with one of our experienced attorneys.

Request a Consultation