Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

<- POWRÓT DO BAZY WIEDZY

jakie mam prawa jako poszkodowany. Każdy kto jestposiadaczem samochodu osobowego, zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniachobowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze UbezpieczycieliKomunikacyjnych ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczypojazdów mechanicznych.

Gdy zdarzy się szkoda w związku z ruchem pojazdu, doktórego zaliczamy również oprócz tradycyjnie rozumianego „ruchu pojazdu” –szkodę wyrządzoną w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdumechanicznego, bezpośrednim załadowaniem lub rozładowaniem pojazdumechanicznego oraz zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. Tak więcpamiętać należy, że ruch pojazdu w przypadku tego ubezpieczenia to nie tylkotypowa kolizja pojazdów poruszających się po drodze.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia OCobejmuje następujące szkody:

-szkody na osobie, która obejmuje następująceświadczenia:

a) odszkodowanie, które obejmuje wszelkie koszty wynikłez powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

b) rentę, która jest należna poszkodowanemu jeżeliczęściowo lub całkowicie utracił zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyłysię jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,

c) zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

- szkody na mieniu – odszkodowanie za wszelkiegorodzaju utratę, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, które było objęte ochronąubezpieczeniową w chwili wystąpienia szkody.

Należy pamiętać, zgodnie z art. 4421 §1Kodeksu Cywilnego – roszczenie o odszkodowanie przedawnienia się z upływem 3 lat od dnia dowiedzenia sięo szkodzie i sprawcy tej szkody, lecz nie później niż 10 lat od dnia zdarzenia,które spowodowało szkodę.

Pamiętać należy, że jeżeli ubezpieczyciel po przeprowadzeniuswojego postępowania tzw. likwidacyjnego wypłaci w naszej ocenie za niskieodszkodowanie, to warto dobrze zastanowić się czy nie starać o wypłaceniewyższej kwoty np. na drodze sądowej, gdyż z praktyki wiadomo, że często można wten sposób uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie niż wypłacił namubezpieczyciel.  

 

RadcaPrawny Wojciech Michałowski

Schedule Your Consultation

email black icon

If you are unsure of where to start with your legal issue, schedule a consultation with one of our experienced attorneys.

Request a Consultation