<- POWRÓT DO BAZY WIEDZY

Dziedziczenieustawowe jest jednym z dwóch rodzajów dziedziczenia w Polsce. Jest to sposóbdziedziczenia określony przez ustawę – Kodeks cywilny, który w przypadku, gdyosoba nie sporządzi swojej ostatniej woli, tj. testamentu, określa krągspadkobierców, zasady dziedziczenia oraz ułamki w jakich poszczególnispadkobiercy dziedziczą po zmarłym.

 

Dziedziczenie testamentowe

Zachodziw sytuacji, gdy spadkodawca postanowi sporządzić swoją ostatnią wolę w postacitestamentu na wypadek swojej śmierci. Najpopularniejszym sposobem orazjednocześnie najbardziej skutecznym jest sporządzenie testamentu w formie aktunotarialnego, który najpełniej chroni interesy spadkodawcy.

Dlaswej ważności, testament musi być sporządzony przez osobę posiadającą pełnązdolność do czynności prawnych, tj. nie została ubezwłasnowolniona częściowolub całkowicie. Jednakże w życiu człowieka mogą wystąpić okoliczności, gdytestament jest sporządzany przez osobę w podeszłym wieku lub w związku zpostępującą chorobą, nie są ubezwłasnowolnione, ale też i nie mają pełnejświadomości swojego czynu. W tym miejscu właśnie rolą notariusza jest dokonanierozeznania, czy w chwili podpisywania testamentu dana osoba jest w pełniświadoma tej czynności i konsekwencji z nią związanych.

Pozasporządzeniem testamentu u notariusza istnieją także inne sposoby wyrażeniaswojej ostatniej woli, w tym sporządzenie testamentu holograficznego orazallograficznego.

Testamentholograficzny

Zgodniez art. 949 kodeksu cywilnego spadkodawca ma prawo do sporządzenia testamentu wpostaci pisemnej, w całości pismem ręcznym. Ta forma testamentu wymaga dlaswojej ważności także podpisu oraz daty sporządzenia testamentu. Brak datysporządzenia testamentu własnoręcznego nie wpływa na ważność testamentu wsytuacji, gdy jednocześnie brak jest wątpliwości co do stanu w jakimspadkodawca go sporządził oraz nie wystąpią wątpliwości co do jego treści napodstawie innego testamentu.

Testamentallograficzny

Taforma testamentu polega na sporządzeniu go poprzez wyrażenie swojej ostatniejwoli w formie ustnej w obecności dwóch świadków.

Przysporządzaniu testamentu obecna musi być także jedna z osób wymienionych w art.951 kodeksu cywilnego tj. wójta, starosty, marszałka województwa, sekretarzapowiatu lub gminy, a nawet kierownik urzędu stanu cywilnego.

Istotnymjest, że z sporządzenia testamentu w powyższej formie tworzy się protokół,który musi być odczytany spadkodawcy w obecności świadków, a także podpisanyprzez spadkodawcę, osobę wójta lub innego z wymienionych wyżej przedstawicielipaństwa oraz świadków.

Brakmożliwości złożenia podpisu przez spadkodawcę musi być oznaczony w protokole, apowyższe regulacje uniemożliwiają sporządzenie testamentu w tej formie osobomgłuchym oraz niemym.

 

Aplikantradcowski Oskar Piekarczyk

Schedule Your Consultation

email black icon

If you are unsure of where to start with your legal issue, schedule a consultation with one of our experienced attorneys.

Request a Consultation